องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-775073

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00025
วานนี้ 00041
เดือนนี้ 00362
เดือนก่อน 00673
ปีนี้ 02488
ปีก่อน 03834
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานการเงิน
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล - 20 ม.ค. 2566(ดู 799) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลฯ และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 11 ม.ค. 2566(ดู 743) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 818) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง คะแนนผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 906) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 788) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 26 ส.ค. 2565(ดู 878) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 3 ส.ค. 2565(ดู 949) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 15 ก.พ. 2567(ดู 61) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 25 ธ.ค. 2566(ดู 59) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  - 20 ก.ย. 2566(ดู 356) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 23 ส.ค. 2566(ดู 393) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 10 ส.ค. 2566(ดู 351) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 - 20 ก.ค. 2566(ดู 392) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  - 13 ก.ค. 2566(ดู 334) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • งานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - 11 เม.ย. 2567(ดู 10) 
  ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง - 11 เม.ย. 2567(ดู 10) 
  ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.5 - 24 ส.ค. 2565(ดู 844) 
  ราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง(สายจากสี่แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว) บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 1046) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003)บ้านสะแนน หมู่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 1247) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001(ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล-หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 958) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5)(จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 1109) 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 4 มี.ค. 2567(ดู 81) 
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 334) 
  แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 10 ม.ค. 2567(ดู 980) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 424) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ธ.ค. 2566(ดู 420) 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 - 12 ธ.ค. 2566(ดู 1715) 
  ประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ดินให้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ - 17 พ.ย. 2566(ดู 459) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1 - คุ้มดงหัวชี ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-17
  ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-29
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1 - คุ้มดงหัวชี ตำบลขุมเงิน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร: 2024-03-27

ภาพกิจกรรม

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานผู้บริหารหลังใหม่ (ดู 243)

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทั้ง 8 หมู่บ้าน (ดู 312)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 65)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 98)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 1378)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1429)

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts : [6 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy67 : [1 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ปัญหาอุปสรรค ข้เสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 มี.ค. 2567]
  สรุปติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 มี.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [31 มี.ค. 2567]
  รายงานสรปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 : [31 มี.ค. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 : [6 มี.ค. 2567]
  คู่มือแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'th : [29 ก.พ. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร