องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-775073

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000004
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000063
เดือนก่อน 000316
ปีนี้ 000379
ปีก่อน 004418
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 26 ม.ค. 2566(ดู 12) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 - 16 ธ.ค. 2565(ดู 76) 
  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 1 ธ.ค. 2565(ดู 88) 
  ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 - 1 ต.ค. 2565(ดู 81) 
  ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 1 ต.ค. 2565(ดู 49) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการขยะชุมชน - 16 ส.ค. 2565(ดู 147) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2564 - 9 มิ.ย. 2565(ดู 124) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล - 20 ม.ค. 2566(ดู 9) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลฯ และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 11 ม.ค. 2566(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 85) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง คะแนนผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 136) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 82) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 26 ส.ค. 2565(ดู 153) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 3 ส.ค. 2565(ดู 198) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.5 - 24 ส.ค. 2565(ดู 99) 
  ราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง(สายจากสี่แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว) บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 309) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003)บ้านสะแนน หมู่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 391) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001(ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล-หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 251) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5)(จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 372) 

ภาพกิจกรรม

ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 5)

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิ สร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2565 (ดู 132)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 651)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 690)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของอบต.ขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 เม.ย. 2565]
  1.ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [27 เม.ย. 2565]
  2.หน้าปกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 : [27 เม.ย. 2565]
  3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 : [27 เม.ย. 2565]
  4.สรุป ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [27 เม.ย. 2565]
  บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [22 เม.ย. 2565]
  1. หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี : [18 เม.ย. 2565]
  2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน : [18 เม.ย. 2565]
  3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน : [18 เม.ย. 2565]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร