องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

 

1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองยโสธรตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข23 เป็นระยะทาง 2 ก.ม. และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร  เป็นระยะทาง 12 ก.ม.      
     
2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน  มีพื้นที่ทั้งหมด  24   ตารางกิโลเมตร หรือ  14,980  ไร่
- พื้นที่ทำการเกษตร   จำนวน   13,173     ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย  จำนวน  980  ไร่  
- พื้นที่สาธารณะประโยชน์  จำนวน  827 ไร่ 
 
3 อาณาเขต 
ทิศตะวันออก  จดตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ทิศเหนือ จดตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันตก จดตำบลเขื่องคำ  อำเภอเมืองยโสธร
ทิศใต้ จดลำน้ำชี อำเภอพนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
 
4 ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน  มีสภาพพื้นที่ราบลุ่มทิศเหนือสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายทิศใต้ดินเหนียวน้ำท่วมถึง
 
5 ภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  คือ
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ มีนาคม- เมษายน
-  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม - กันยายน
-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 
 
6 การปกครอง
มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  8  หมู่บ้าน
-บ้านขุมเงิน  หมู่ที่ 1       -บ้านสะแนน  หมู่ที่ 2        -บ้านเหลื่อม  หมู่ที่ 3        -บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4
-บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5     -บ้านท่าค้อ  หมู่ที่ 6         -บ้านขุมเงิน  หมู่ที่ 7        -บ้านสะแนน  หมู่ที่ 8 
  
7  ประชากร
มีประชากร  ทั้งสิ้น   5,393  คน 
แยกเป็นชาย   2,753  คน  หญิง   2,640 คน 
มีจำนวน  1,216  ครัวเรือน 
 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2948