องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 ม.ค. 2566 38
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 16 ธ.ค. 2565 120
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 ธ.ค. 2565 139
ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 1 ต.ค. 2565 128
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2565 62
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการขยะชุมชน 16 ส.ค. 2565 202
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 2565 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 28 เม.ย. 2565 189
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 28 เม.ย. 2565 279
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 28 เม.ย. 2565 185
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 28 เม.ย. 2565 231
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 28 เม.ย. 2565 250
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 28 เม.ย. 2565 243
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 28 เม.ย. 2565 136
การตรวจสอบรายงานการเงิน 8 เม.ย. 2565 146
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 2565 270
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 2565 300
ขอความร่วมมือรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดเผาตอซังข้าว 24 ธ.ค. 2564 94
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 3 พ.ย. 2564 86
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ต.ค. 2564 316
ประกาศเรื่องการใช้และควบคุมรถราชการ 1 ต.ค. 2564 227
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลาง 1 ต.ค. 2564 227
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 16 ส.ค. 2564 83
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 29 มิ.ย. 2564 84
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 18 มิ.ย. 2564 98
กำหนดนโยบาย/มาตราการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 24 พ.ค. 2564 88
ประชุมผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และส.อบต. 20 พ.ค. 2564 431
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าแมลงวัน 14 พ.ค. 2564 509
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 5 พ.ค. 2564 545
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ สลับวันเวลาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5 พ.ค. 2564 584