องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 67-69 4 ก.ย. 2566 78
ประกาศเกี่ยวกับการลาพนักงานส่วนตำบล 1 ก.ย. 2566 32
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ก.ย. 2566 36
ระกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 1 ก.ย. 2566 28
ประกาศเกี่ยวกับการลาพนักงานจ้าง 1 ก.ย. 2566 27
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 1 ก.ย. 2566 37
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 1 ก.ย. 2566 30
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ขุมเงิน 27 ก.ค. 2566 10
ประกาศใบอนุญาตช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ อบต.ขุมเงิน 27 ก.ค. 2566 24
คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ค. 2566 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 23 มี.ค. 2566 194
ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 ม.ค. 2566 259
รายงานการประชุมสภา อบต.ขุมเงิน 21 ธ.ค. 2565 141
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 16 ธ.ค. 2565 346
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 ธ.ค. 2565 358
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 2565 62
ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 1 ต.ค. 2565 357
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2565 177
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะ 9 ก.ย. 2565 26
แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัย 25 ส.ค. 2565 23
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการขยะชุมชน 16 ส.ค. 2565 370
ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ 11 ส.ค. 2565 16
รายงานการประชุมสภา อบต.ขุมเงิน 10 ส.ค. 2565 33
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6 ก.ค. 2565 27
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 30 มิ.ย. 2565 33
แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 23 มิ.ย. 2565 21
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2565 23 มิ.ย. 2565 35
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 2565 215
รายงานการประชุมสภา อบต.ขุมเงิน 24 พ.ค. 2565 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 28 เม.ย. 2565 239