องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 มี.ค. 2567 81
การตรวจสอบรายงานการเงิน สตง. ปี 2566 29 ก.พ. 2567 77
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานผู้บริหารหลังใหม่ 21 ก.พ. 2567 219
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 2567 อบต.ขุมเงิน 2 ม.ค. 2567 400
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 1 ม.ค. 2567 323
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 ธ.ค. 2566 377
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 12 ธ.ค. 2566 406
เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ 6 ธ.ค. 2566 386
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 พ.ย. 2566 396
ป้ายศูนย์บริการร่วม one stop service 6 พ.ย. 2566 471
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 27 ต.ค. 2566 26
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 27 ต.ค. 2566 22
ระเบียบศูนย์มีสุขตำบลขุมเงิน 12 ต.ค. 2566 177
รายงานเงินสะสม 30 กันยายน 2566 12 ต.ค. 2566 30
รายงานเงินสะสม 30 กันยายน 2566 12 ต.ค. 2566 49
ประกาศสรุปผลการจัดเก็บ ปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 2566 231
ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 10 ต.ค. 2566 37
ประกาศเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2567 10 ต.ค. 2566 35
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 30
การขับเครื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และBig cleaning Day โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน 29 ก.ย. 2566 49
พ่นน้ำยาน๊อคดาวน์บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก 20 ก.ย. 2566 263
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 67-69 4 ก.ย. 2566 1364
ประกาศเกี่ยวกับการลาพนักงานส่วนตำบล 1 ก.ย. 2566 273
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ก.ย. 2566 313
ระกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 1 ก.ย. 2566 162
ประกาศเกี่ยวกับการลาพนักงานจ้าง 1 ก.ย. 2566 121
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 1 ก.ย. 2566 147
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 1 ก.ย. 2566 122
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 1 ก.ย. 2566 52
ประกาศเกี่ยวกับการลาพนักงานจ้างกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทน 1 ก.ย. 2566 57