องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 19

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานผู้บริหารหลังใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน นำโดย นายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานผู้บริหารหลังใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวั..... วันที่ 21 ก.พ. 2567 (ดูู 69)

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทั้ง 8 หมู่บ้าน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้านตำบลขุมเงิน จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทั้ง 8 หมู่บ้าน... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 145)

การขับเครื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และBig cleaning Day โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

การขับเครื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และBig cleaning Day โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน... วันที่ 29 ก.ย. 2566 (ดูู 114)

กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ภายสถานที่ราชการ

กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ภายสถานที่ราชการ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพืนที่... วันที่ 29 มิ.ย. 2566 (ดูู 443)

วัดบึงขุมเงิน

วัดบึงขุมเงิน เป็นวัดประจำหมู่บ้านซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 200 ปี มีเนื้อที่ 1 แปลงจำนวน 4 ไร่ 99 ตารางวา สถานที่ตั้ง บ้านขุมเงิน หมู่ 1 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ริมชายทุ่งซึ่งมีน้ำลึกอยู่เหนือวัด แต่ก่อนฤดูฝนจะลึกประมาณ 1.5 เมตร ถึง 2 เมตร ชาวบ้านจึงเรียกว่าบึง จ..... วันที่ 13 มิ.ย. 2566 (ดูู 516)

โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 บริเวณถนนถนนสาธารณประโยชน์ดงหัวชี บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 6 มิถุนายน 2566... วันที่ 6 มิ.ย. 2566 (ดูู 69)

โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 บริเวณถนนถนนสาธารณประโยชน์ดงหลวง บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1,7 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 6 มิถุนายน 2566... วันที่ 6 มิ.ย. 2566 (ดูู 60)

ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตรวจสอบและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 340)

ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้ดำเนินการจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดทำประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน หากมีข้อมูลใ..... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 206)

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตามแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง”

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตามแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปีงบประมาณ 2566... วันที่ 24 ม.ค. 2566 (ดูู 44)

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิ สร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2565

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิ สร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2565... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 446)

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ... วันที่ 13 ก.ย. 2565 (ดูู 273)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2565... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 184)

โครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

โครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส... วันที่ 1 ก.ย. 2565 (ดูู 51)

อบรมโครงการ การบริหารจัดการขยะชุมชน

อบรมโครงการ การบริหารจัดการขยะชุมชนตามแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปี พ.ศ. 2565... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 112)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 107)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า... วันที่ 6 ก.ค. 2565 (ดูู 95)

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักให้กับอสม.ในพื้นที่ตำบลขุมเงิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565... วันที่ 30 มิ.ย. 2565 (ดูู 65)

อาสาสมัครดูเเลผู้สูงอายุทึ่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ประจำปี2565

อาสาสมัครดูเเลผู้สูงอายุทึ่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ประจำปี2565... วันที่ 24 มิ.ย. 2565 (ดูู 81)

วังปลาเทโพ บ้่นท่าค้อหมู่ 6

วังปลาเทโพ บ้่นท่าค้อหมู่ 6... วันที่ 23 มิ.ย. 2565 (ดูู 125)