องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตรวจสอบและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 56)

ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้ดำเนินการจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดทำประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน หากมีข้อมูลใ..... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 52)

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิ สร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2565

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิ สร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2565... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 184)

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ... วันที่ 13 ก.ย. 2565 (ดูู 51)

อบรมโครงการ การบริหารจัดการขยะชุมชน

อบรมโครงการ การบริหารจัดการขยะชุมชนตามแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปี พ.ศ. 2565... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 53)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 36)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565... วันที่ 23 พ.ค. 2565 (ดูู 582)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565... วันที่ 6 พ.ค. 2565 (ดูู 256)

โครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

นำขยะรีไซเคิลมาร่วมบริจาคเพื่อจำหน่ายตามโครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร... วันที่ 25 เม.ย. 2565 (ดูู 99)

ลงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกั้นแนวเขต... วันที่ 25 เม.ย. 2565 (ดูู 207)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน  เพื่อปลูกจิตสานึก สร้างค่านิยม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน อย่างซื่อสั..... วันที่ 22 เม.ย. 2565 (ดูู 106)

มอบถุงยังชีพ

มอบถุงยังชีพ... วันที่ 18 เม.ย. 2565 (ดูู 94)

โครงการอบรมสร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี 2565

โครงการอบรมสร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี 2565 ณ วัดบึงขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร... วันที่ 15 เม.ย. 2565 (ดูู 1228)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในการประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลขุมเงิน เนื่องจากในพื้นที่ตำบลขุมเงินพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวร..... วันที่ 14 เม.ย. 2565 (ดูู 97)

ซ่อมไฟฟ้าบ้านขุมเงินและเปลี่ยนหลอดไฟ

ซ่อมไฟฟ้าบ้านขุมเงินและเปลี่ยนหลอดไฟ... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 93)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด... วันที่ 16 มี.ค. 2565 (ดูู 168)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสุทัศน์  สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านทุจริตของ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเว..... วันที่ 7 มี.ค. 2565 (ดูู 98)

ชำระภาษีป้ายรายแรก 2565

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ขอบคุณผู้มาใช้บริการชำระภาษีป้ายรายแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยค่ะ... วันที่ 17 ก.พ. 2565 (ดูู 129)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขุมเงิน โดยมีนายสุทัศน์ สันทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชกา..... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 101)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอประกาศว่า "เจ้าหน้าที่ อบต.ขุมเงิน ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ " จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน... วันที่ 20 ม.ค. 2565 (ดูู 120)