องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

ตำบลขุมเงินเดิมแยกออกมาจากตำบลเขื่องคำ ลักษณะสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีสภาพพื้นที่เหมาะ สำหรับการทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ดินมีลักษณะดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะในการทำการประมงน้ำจืด มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน


ประวัติการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
 
         องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เดิมมีชื่อว่า “สภาตำบลขุมเงิน” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540  จำนวน 3,637 แห่ง  สภาตำบลขุมเงิน จึงจัดตั้งเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล       ลงวันที่  16 ธันวาคม พ.ศ.2539 (ลำดับที่ 2,034)  โดยมี นายเสนาะ  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามในประกาศ  และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา          ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2540  เป็นต้นมา  
           ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  บ้านสะแนน  หมู่ที่ 2 ตำบลขุมเงิน        อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045-775073
 
วันที่ : 19 สิงหาคม 2564   View : 1428