องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 16

ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 96
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 96
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 89
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 95
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 94
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 90
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 349
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 91
นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 89
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 84
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 82
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 73
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 70
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 74
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 68
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 67