องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 156
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 160
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 150
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 158
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 159
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1036
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 970
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 150
นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 151
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 146
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 146
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 135
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 130
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 137
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 124
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 129