องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 139
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 144
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 137
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 143
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 141
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 946
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 910
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 136
นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 137
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 125
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 128
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 123
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 113
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 119
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 113
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 112