องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 127
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 129
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 117
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 130
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 129
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 796
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 858
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 123
นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 120
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 115
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 115
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 106
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 99
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 107
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 96
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 98