องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินวิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นเมืองน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง การคมนาคมสะดวก สังคมเข้มแข็ง และเป็นแหล่งทำการเกษตรอินทรีย์”

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1408