องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสุขสมใจ แสนสุด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0986634042


นางชฎารัตน์ พัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 08 0159 1331


นางเพ็ญพรรณ ชาลีวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 08 1390 7242


นางสาววชิราภรณ์ โคตรสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 08 2282 8995


นายมานิตย์ ไกรเล็ก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 08 7374 3934


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวิทยา สุทธิประภา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 06 3670 1497


นายประจักษ์ มุ่งผล
นักการภารโรง (ทักษะ)
เบอร์โทร : 09 8082 6493


นางสาวกมลชนก แสนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 08 9626 4078


นางสาวศิริลักษณ์ บุญเต็ม
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 09 8901 4014


นายอุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกิ่งแก้ว วิเชียรรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 09 6591 5970


นางสาวนิภา เฉลิมทรง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 5540 6557


นายบรรชา ประสมศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ