องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสุขสมใจ แสนสุด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0986634042


นางชฎารัตน์ พัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 08 0159 1331


นางเพ็ญพรรณ ชาลีวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 08 1390 7242


นายมานิตย์ ไกรเล็ก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 08 7374 3934


นางสาวจุไรรัตน์ สงเปือย
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 09 4018 4247


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายประจักษ์ มุ่งผล
นักการภารโรง (ทักษะ)
เบอร์โทร : 09 8082 6493


นายวิทยา สุทธิประภา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 06 3670 1497


นางสาวกมลชนก แสนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 08 9626 4078


นายอุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิริลักษณ์ บุญเต็ม
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 09 8901 4014


นายบรรชา ประสมศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวปิ่นไทย แสนสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 2512 3881