องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายแมน สุนทรา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 09 3521 8459


นายเสก บรรจุทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 08 7102 1436


นายสุขสมใจ แสนสุด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09 8663 4042


นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 08 9722 8591


นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 09 0182 5082


นายธนบดี กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 06 4797 9193


นายธนบดี กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 06 4797 9193


นายไพรทูลย์ ปิดตลาด
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
เบอร์โทร : 08 7852 8797


นางสาวกมลชนก มนัส
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09 5408 0483