องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 09 0182 5082


นายสุวิชานนท์ เวชกามา
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 06 4269 1736


นายสุทัศน์ พันธมาตร์
ผช.นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 09 2627 7848


นายภาสกร แสนสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 09 0245 4347


นายนราธิป ขีนทัพไทย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 08 4583 6149