องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสวัสดิ์ ราศรีบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
เบอร์โทร : 08 7956 0859


นายประมวล ภูตั้น
รองประธานสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
เบอร์โทร : 08 0738 6712


นายแมน สุนทรา
เลขานุการสภา อบต.ขุมเงิน
เบอร์โทร : 09 3521 8459


นายทักษิณ สุขแสง
สมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 06 3439 4030


นางสาวดารารัตน์ ก้องเสียง
สมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 09 9696 6902


นายบุญเพ็ง เคาวะลึก
สมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 08 5235 6856


นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีทอง
สมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 08 5102 8094


นายแสนคม นักร้อง
สมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 09 8604 1216