องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุทัศน์ สันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
เบอร์โทร : 08 1790 5825


นายชำนาญ มีแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
เบอร์โทร : 09 6207 7499


นายลำจวน บัวมาตย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
เบอร์โทร : 08 0353 5114