องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายธนบดี กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 06 4797 9193


นางสาวนิตยา อารีรักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0933254588


นางพรทิพย์ แสนสุข
ครู
เบอร์โทร : 06 2552 5853


นางรุ่งตะวัน ชื่นบาน
ครู
เบอร์โทร : 08 5012 8125


นางบุญเยี่ยม ล้วนศรี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 06 3305 5586


นางวิราวรรณ ทองวิสุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
เบอร์โทร : 06 1931 7977


นางสาววรรณพร หิรัญกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 08 5017 4433


นางสาววาสนา ค้าเกวียน
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 09 8972 7465


นายวทัญญู อยู่คง
ภารโรง
เบอร์โทร : 08 7157 4726