องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองส่งเสริมการเกษตร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร


นายธนบดี กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 06 4797 9193


นางสาวธนาภรณ์ สร้างสุข
ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร
เบอร์โทร : 09 8121 6066


นายทองพูล สัตราวัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 08 4582 8041