องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสุขสมใจ แสนสุด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09 8663 4042


นางสาวกมลชนก มนัส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0954080483


นางสาววรุณกร บัวผัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 08 8075 2752


นายสยัน มาศรี
พนักงานจ้างทั่้วไป
เบอร์โทร : 06 5325 6546


นายแก่น มีแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : -


นายกฤษฎา โสมะตะนัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 1673 3471


นายนิกร แสนสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 08 0196 2217


นางสาวจันทราทิพย์ ศรีทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 1774 4692