องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกมลชนก มนัส
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09 5408 0483


นางสาววรุณกร บัวผัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 08 8075 2752


นายสยัน มาศรี
พนักงานจ้างทั่้วไป
เบอร์โทร : 06 5325 6546


นางสาวจันทราทิพย์ ศรีทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0617744692


นายแก่น มีแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : -


นายกฤษฎา โสมะตะนัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 1673 3471


นายนิกร แสนสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 08 0196 2217