องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายไพรทูลย์ ปิดตลาด
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 08 7852 8797


นายนฤชัย แสนสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 09 8364 9194