องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายไพรทูลย์ ปิดตลาด
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 08 7852 8797


นายนฤชัย แสนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 09 8364 9194