องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   10 เม.ย. 2566 79
ส่่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.4 แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข   7 ม.ค. 2565 142
ส่วนที่ 5รายละเอียดโครงการ 2.2 แผนงานการพัฒนาการสวัสดิการสังคม   7 ม.ค. 2565 218
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.3 แผนงานการพัฒนาการศึกษา   7 ม.ค. 2565 133
หน้าปก คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   7 ม.ค. 2565 140
ส่วนที่ 1 บทนำ   7 ม.ค. 2565 137
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ของ อบต.ขุมเงิน   7 ม.ค. 2565 438
ส่วนที่ 5บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   7 ม.ค. 2565 135
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 1.1แผนงานการพัฒนาคมและการขนส่ง   7 ม.ค. 2565 142
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 1.2 แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข   7 ม.ค. 2565 138
ส่วนที่ 5รายละเอียดโครงการ 1.3 แผนงานการพัฒนาผังเมืองและควบคุมอาคาร   7 ม.ค. 2565 211
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.1 แผนงาน การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ   7 ม.ค. 2565 134
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.5 แผนงานการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   7 ม.ค. 2565 139
สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 3.1 แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย 3.2 แผนงานการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย   7 ม.ค. 2565 135
ส่่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 4.1 -7.1   7 ม.ค. 2565 135
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   7 ม.ค. 2565 118
ส่วนที่ 4 ยุทธศาตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา   7 ม.ค. 2565 116
ส่วนที่ 6 การปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผล   7 ม.ค. 2565 97
บันทึกขออนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2562   7 ม.ค. 2565 442
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565   11 พ.ย. 2564 128