องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   10 เม.ย. 2566 32
ส่่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.4 แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข   7 ม.ค. 2565 97
ส่วนที่ 5รายละเอียดโครงการ 2.2 แผนงานการพัฒนาการสวัสดิการสังคม   7 ม.ค. 2565 109
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.3 แผนงานการพัฒนาการศึกษา   7 ม.ค. 2565 99
หน้าปก คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   7 ม.ค. 2565 100
ส่วนที่ 1 บทนำ   7 ม.ค. 2565 98
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ของ อบต.ขุมเงิน   7 ม.ค. 2565 174
ส่วนที่ 5บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   7 ม.ค. 2565 94
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 1.1แผนงานการพัฒนาคมและการขนส่ง   7 ม.ค. 2565 103
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 1.2 แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข   7 ม.ค. 2565 101
ส่วนที่ 5รายละเอียดโครงการ 1.3 แผนงานการพัฒนาผังเมืองและควบคุมอาคาร   7 ม.ค. 2565 100
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.1 แผนงาน การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ   7 ม.ค. 2565 94
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.5 แผนงานการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   7 ม.ค. 2565 102
สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 3.1 แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย 3.2 แผนงานการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย   7 ม.ค. 2565 84
ส่่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 4.1 -7.1   7 ม.ค. 2565 94
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   7 ม.ค. 2565 83
ส่วนที่ 4 ยุทธศาตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา   7 ม.ค. 2565 84
ส่วนที่ 6 การปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผล   7 ม.ค. 2565 74
บันทึกขออนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2562   7 ม.ค. 2565 269
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565   11 พ.ย. 2564 90