องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 08 9722 8591


นางรักชนก คำภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 08 4198 7908


นางมิ่งขวัญ โชติแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 08 0165 7641


นายเสถียร คำลือ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 06 2146 1730


นางสาวครองสุข วาจาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 06 2195 2799


นางสาวหทัยรัตน์ บุญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 09 9067 7490


นางสาวปิยนันท์ ทิมโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 09 7330 7686


นางสาววีระญาดา ทองมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 09 3023 6233


นางสาวอังคณา สมบัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 09 2506 1728