องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ช่องทางการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้

1.ผ่านการกดลิงก์URL >>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/r1qdd6<<< คลิ๊ก

2.ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้
​​
​​

โพสโดย : จุไรรัตน์   วันที่ : 1 มกราคม 2567   View : 169
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :