องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 29

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ   30 ก.ย. 2565 120
คู่มือปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี   30 ก.ย. 2565 222
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 ก.ย. 2565 112
คู่มือการตรวจฎีกา งานการเงินและบัญชี กองคลัง   30 ก.ย. 2565 609