องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
2.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   30 ต.ค. 2565 58
3.สารบัญ   30 ต.ค. 2565 30
4.บทที่ 1   30 ต.ค. 2565 33
5. ภาคผนวก แบบสอบถาม   30 ต.ค. 2565 38
1. หน้าปก รายการการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565   30 ต.ค. 2565 35