องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 108

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   19 เม.ย. 2566 52
042.1 แบบพิมพ์และเอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ   19 เม.ย. 2566 152
042.2 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   19 เม.ย. 2566 111
บันทึกข้อความ รายงานการวิเคราะห์และผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน   11 เม.ย. 2565 124
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 เม.ย. 2565 124