องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
วันที่ : 16 เมษายน 2565   View : 743