องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   18 เม.ย. 2566 45
ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565   18 เม.ย. 2566 45
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 เม.ย. 2566 50
1.ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   27 เม.ย. 2565 113
2.หน้าปกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   27 เม.ย. 2565 275
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   27 เม.ย. 2565 120
4.สรุป ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   27 เม.ย. 2565 120