องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 16

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   19 เม.ย. 2566 174
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566   10 เม.ย. 2566 43
2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565   11 เม.ย. 2565 161
1.ขออนุมัติเห็นชอบขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   11 เม.ย. 2565 152
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564   11 พ.ค. 2564 385
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   11 พ.ค. 2564 336
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   11 พ.ค. 2564 324
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563   11 พ.ค. 2564 343
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2564 199
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.ขุมเงิน   5 ม.ค. 2564 167
ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   5 ม.ค. 2564 143
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563   5 ม.ค. 2564 157
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2564   5 ม.ค. 2564 161
การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2564 136
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปี 2564   2 ธ.ค. 2563 146
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   2 พ.ย. 2563 142
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ   2 พ.ย. 2563 129
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   2 พ.ย. 2563 132
ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการจัดการความเสี่ยง   2 พ.ย. 2563 133
ประกาศเจตจำนงสุจริต   2 พ.ย. 2563 201
ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 2563 243
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 พ.ย. 2563 139
ประกาศมาตรการการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ   2 พ.ย. 2563 140
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน   2 พ.ย. 2563 135
การบริหารความเสี่ยง อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 2563 140
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564   2 พ.ย. 2563 125
รายงานการวิเคราะห์และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2563 145
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2563   6 ม.ค. 2563 128