องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   27 ต.ค. 2566 18
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   19 เม.ย. 2566 402
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566   10 เม.ย. 2566 82
2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565   11 เม.ย. 2565 193
1.ขออนุมัติเห็นชอบขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   11 เม.ย. 2565 193
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564   11 พ.ค. 2564 424
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   11 พ.ค. 2564 374
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   11 พ.ค. 2564 370
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563   11 พ.ค. 2564 387
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2564 246
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.ขุมเงิน   5 ม.ค. 2564 202
ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   5 ม.ค. 2564 174
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563   5 ม.ค. 2564 191
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2564   5 ม.ค. 2564 194
การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2564 169
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปี 2564   2 ธ.ค. 2563 178
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   2 พ.ย. 2563 181
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ   2 พ.ย. 2563 164
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   2 พ.ย. 2563 167
ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการจัดการความเสี่ยง   2 พ.ย. 2563 169
ประกาศเจตจำนงสุจริต   2 พ.ย. 2563 236
ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 2563 283
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 พ.ย. 2563 173
ประกาศมาตรการการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ   2 พ.ย. 2563 172
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน   2 พ.ย. 2563 165
การบริหารความเสี่ยง อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 2563 170
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564   2 พ.ย. 2563 155
รายงานการวิเคราะห์และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2563 180
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2563   6 ม.ค. 2563 163