องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

เอกสาร


ออนไลน์ : 4

เอกสาร วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติ 2565   2 เม.ย. 2565 129
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ที่ 556/2564 เรื่อง มอบอานาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   28 มิ.ย. 2564 256
รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 64 (6 เดือนแรก)   23 เม.ย. 2564 234
ข้อบัญญัติ 2564   21 เม.ย. 2564 248
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2564 223
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1/2564)   5 เม.ย. 2564 217
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564   2 เม.ย. 2564 202
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563   5 ก.พ. 2564 199
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ที่ 45/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส่วนราชการ   2 ก.พ. 2564 217
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการ   1 ก.พ. 2564 186
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   5 ม.ค. 2564 187
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   5 ม.ค. 2564 184
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน ปี 2564   5 ม.ค. 2564 193
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ปี 2564   5 ม.ค. 2564 218
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563   5 ม.ค. 2564 169
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   5 ม.ค. 2564 174
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   5 ม.ค. 2564 179
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 ม.ค. 2564 162
ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   5 ม.ค. 2564 152
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)   5 ม.ค. 2564 168
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่   5 ม.ค. 2564 249
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   5 ม.ค. 2564 173
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลมีคำสั่งพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย   5 ม.ค. 2564 180
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 212
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 189
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 185
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 222
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 191
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 170
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 178