องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 20

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อถังขยะพลาสติกโพลิเอธลีน ขนาด ๑๒๐ ลิตร มีล้อ ฝาครอบทรงสี่เหลี่ยมมีช่องทิ้งพร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายวังปลาเทโพ - สามแยกถนนลูกรังไปปากกว้าง บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายถนนแจ้งสนิท กม. ๑๙๙ - นานายแสง พิมพ์ดี บ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคก - หนองไร่ บ้านขุมเงิน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(สายแยกบ้านนายสุพจน์ ล้วนศรี) บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านขุมเงิน หมู่ที่ ๑(สายโนนโพธิ์ - นานางแพง ขุมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านสะแนน หมู่ที่ ๒(สายจากหนองอึ่ง - นานายณรงค์ วันเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านสะแนน หมู่ที่ ๒(สายจากนานายสมปอง แสนสุข - นานายพูล ก้องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะแนน หมู่ที่ ๘(สายจากไร่นายเสงี่ยม วาจาดี - นานางทองสา ก้องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะแนน หมู่ที่ ๘(สายจากถนนลาดยาง - ไร่นายเกล้า แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหลืือม หมู่ที่ ๓ (สายบ้านเหลื่อม - ถนนแจ้งสนิท กม.๑๙๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะแนน หมู่ที่ ๘ สายวัดป่าพรหมมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๓ (สายภายในหมู่บ้าน คุ้มดงหัวชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕(สายจากบ้านนายสุวรรณ จักษุวงค์ - นานางสัว สุพสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2566
จ้างเหมาเคลื่อนย้าย/ติดตั้ง/ปรับปรุงปฏิมากรรมและพระบรมฉายาลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถขุด(แบคโฮ)เปิดทางน้ำพร้อมรื้อถอนท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย ล้วนศรี - บ้านนางเกียง ศรีทอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตตำบลขุมเงินจำนวน ๔ โรง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน ๔ โรงในเขตตำบลขุมเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน ๔ โรงในเขตตำบลขุมเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ (นางผัน เวชกามา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๕๙ ยส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามโครงการจัดงานเทศกาลจุดไฟตูมกายโสธร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและทางลาดสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดบ่อเพื่อฝังกลบขยะและขนย้ายขยะลงบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด(โซฟาไม้) 19 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการเสริมผิวทางด้วยดินลูกรังเส้นทางสายบ้านคุยตับเต่า - หนองน้ำกิน บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการเสริมผิวทางด้วยดินลูกรัง สายบ้านคุยตับเต่า - คลองส่งน้ำ สาย MC บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะแนน หมู่ที่ ๒(สายบ้านนายมาโนช - โนนโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเชตตำบลขุมเงิน จำนวน ๒ สาย โดยลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๓๕๙ ยส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๖ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๒๔ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะแนน หมู่ที่ ๒(สายบ้านนายมาโนช - โนนโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลขุมเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด(สแตนไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565