องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 18

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากไร่นายโกวิท พ่อค้า - ไร่นายนัย ถนัดทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากไร่นายโกวิท พ่อค้า - ไร่นายนัย ถนัดทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า - ดอนปู่ตา) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากบ้านนางสะอาด จันทะโชติ - นานางอนงค์ วันเวียน)บ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากคอกวัวนายสวัสดิ์ ราศรีบุตร - บ้านนายโกสิน สุระษร) บ้านขุมเงิน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างูก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านเหลื่อม - นาม่อง) บ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านนายบรรหาร สืบศรี - ร่องไฮ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากไร่นายโกวิท พ่อค้า - ไร่นายนัย ถนัดทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากนานายประสิทธิ์ ศรีทอง - นานางบุปผา ศรีทาน้อย) บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองน้ำกิน) บ้านขุมเงิน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจรสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะและขนย้ายขยะลงบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บธ - ๓๐๗๗ ยส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๓๕๙ ยส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๙๑๗๖ ยส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านสะแนน หมู่ที่ ๘ - บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตตำบลขุมเงิน จำนวน ๔ โรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แบตเตอรี่แพคและวิทยุสื่อสาร)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักปลัด(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเสารับ - ส่งสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา ฯ(โต๊ะเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ - ๔๘๑๙ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อชุดบ่อบอลนุ่มนิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างขยายไหล่ทาง คสล.ทั้งสองข้าง พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ สายจากหน้าวัดบึงขุมเงิน - บ้านนางละมุล ขุมทอง บ้านขุมเงิน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งฉับพลัน และมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(นางสาวพิมพา มูลดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด(เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้(แปลงผสมผสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้(แปลงผสมผสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566