องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 15

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเสารับ - ส่งสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา ฯ(โต๊ะเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ - ๔๘๑๙ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อชุดบ่อบอลนุ่มนิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างขยายไหล่ทาง คสล.ทั้งสองข้าง พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ สายจากหน้าวัดบึงขุมเงิน - บ้านนางละมุล ขุมทอง บ้านขุมเงิน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งฉับพลัน และมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(นางสาวพิมพา มูลดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด(เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้(แปลงผสมผสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้(แปลงผสมผสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอสะพานร่องม้า บ้านสะแนน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสมยศ วาจาดี - แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว บ้านสะแนน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าพรหมมณี - บ้านสะแนน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านนางแหม่ม แสงชมภู)บ้านสะแนน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหนองสิม - โนนพอก บ้านสะแนน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บธ - ๓๐๗๗ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(จากหน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า - ดอนปู่ตา) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแหวน อยู่คง - บ้านนางพัชราวดี นนท์ยโส บ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด(โต๊ะเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
จ้างสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง(เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากข้างวัดป่า - ถนนบ้านสะแนนไปบ้านคำม่วง บ้านสะแนน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกงใจ ไชยมาตร์ - แยกบ้านหนองบัว บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2566