องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ จึงออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ผู้เสียภาษีฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน
เปิดไฟล์
โพสโดย : Gartoon^_^   วันที่ : 1 ธันวาคม 2565   View : 432
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :