องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ออนไลน์ : 4

Gallery :: ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
????????ประกาศ ????????
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้ดำเนินการจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดทำประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน หากมีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขรายการดังกล่าวได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
วันที่ : 26 มกราคม 2566   View : 224