กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรักชนก คำภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางมิ่งขวัญ โชติแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายไพทูลย์ ปิดตลาด
เจ้าพนักงานพัสดุ


น.ส.ครองสุข วาจาดี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.หทัยรัตน์ บุญสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวปิยนันท์ ทิมโพธิ์กลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววีระญาดา ทองมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ