กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรักชนก คำภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางมิ่งขวัญ โชติแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายเสถียร คำลือ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางสาวครองสุข วาจาดี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวหทัยรัตน์ บุญสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปิยนันท์ ทิมโพธิ์กลาง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววีระญาดา ทองมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ