สภาพทางเศรษฐกิจ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

 

1 อาชีพ
         ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  โดยมีอาชีพหลัก คือทำนาปลูกข้าว นาปี และนาปัง  มีพื้นที่การทำนาทั้งหมด 13,138 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว เพื่อบริโภคและจำหน่าย ทำไร่ มีพื้นที่การปลูกพืชไร่ทั้งหมด  2,132  ไร่ ทำสวน มีพื้นที่ปลูกพืชสวนและไม้ผล จำนวน 163 ไร่ ส่วนมากจะนิยมปลูกตามหัวไร่ปลายนาและตามสวนหลังบ้าน เช่น มะม่วง มะพร้าว และอาชีพรอง  คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
*โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก     จำนวน           1        แห่ง
  (โรงงานผลิตขนมกรอบ บ้านสะแนน)
*โรงแรม                                                 จำนวน           1        แห่ง
*โรงทำขนม                                   จำนวน          11        แห่ง
*ปั๊มน้ำมันหลอด                               จำนวน           3        แห่ง
*ปั๊มหมุนเร็ว                                   จำนวน           -         แห่ง
*ปั้มหยอดเหรียญ                             จำนวน           3        แห่ง
*ปั้มใหญ่                                       จำนวน           -         แห่ง
*โรงสีใหญ่                                     จำนวน           1        แห่ง
*โรงสีเล็ก                                      จำนวน          53        แห่ง
*ร้านค้าส่ง                                     จำนวน           1        แห่ง
*ร้านค้าปลีก                                   จำนวน          42        แห่ง
*ร้านซ่อมจักรยานยนต์                        จำนวน           4        แห่ง
*ร้านซ่อมโทรทัศน์                            จำนวน           -        แห่ง
*ร้านซ่อมจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ         จำนวน           1        แห่ง
*ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร             จำนวน           4        แห่ง
*ร้านธุรกิจการเกษตร                         จำนวน           1        แห่ง
*ร้านทำเฟอร์นิเจอร์                          จำนวน           1        แห่ง
*โรงงานผลิตของใช้ในครัวเรือน              จำนวน           -         แห่ง
*ฟาร์มหมู                                     จำนวน           3        แห่ง
*จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค              จำนวน           2        แห่ง
*ค่าเช่าสถานที่                                จำนวน           1        แห่ง
*ค่าเช่าบ้าน                                   จำนวน           1        แห่ง
*ร้านซ่อมกลึง                                 จำนวน           1        แห่ง
*กลุ่มแม่บ้านปลาส้ม                          จำนวน           2        กลุ่ม
*ร้านจำหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์               จำนวน           1        แห่ง
*บริษัทจำหน่ายน้ำแข็ง                       จำนวน           1        แห่ง
*ร้านขายผลิตจำหน่ายเสื้อผ้า                จำนวน           1        แห่ง
*ร้านผลิตและจำหน่ายเตาถ่าน              จำนวน           1        แห่ง

3 การปศุสัตว์
ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง จำนวน   (ตัว)

โค

กระบือ
สุกร
เป็ด
ไก่
ห่าน
สุนัข
แมว
492
196
2,400
                   474
  5,846
  12
   574
  190

รวม

10,184

 
4 การอุตสาหกรรม
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ และประกอบการในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

5 การท่องเที่ยว
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่
*  ที่ก่อเจดีย์ทรายประจำปี   ตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์ดงหัวชี หมู่ที่ 3  บ้านเหลื่อม
*  สวนสาธารณะประจำตำบล ตั้งอยู่ที่ข้าง อ.บ.ต. ขุมเงิน หมู่ที่ 2 บ้านสะแนน
*  วังปลาเทโพ  (ปลาบึ่ง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ

วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 436