แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ปี 2564   3 พ.ย. 63 27
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562   20 มิ.ย. 62 130
แผนการดำเนินงาน ปี 2562   20 มิ.ย. 62 135
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63   20 มิ.ย. 62 141
แผนอัตรากำลัง อบต.ขุมเงิน ปี 61-63   20 มิ.ย. 62 139
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   7 พ.ค. 62 201