หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายแมน สุนทรา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเสก บรรจุทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


วันทนา โคตรชุม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางนิษกร เศิกศิริ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


วันทนา โคตรชุม
รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายพีรวิชญ์ ดิษย์เทวาทรณ์
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม