หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายแมน สุนทรา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเสก บรรจุทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุขสมใจ แสนสุด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชั้นสูง เผ่าเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายพีรวิชญ์ ดิษย์เทวาทรณ์
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ