ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ติดประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 21 มิ.ย. 64 4
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 5 พ.ค. 64 49
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ สลับวันเวลาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5 พ.ค. 64 51
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 22 เม.ย. 64 53
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน 4 มี.ค. 64 68
ประกาศการใช้รถยนต์และเครื่องตัดหญ้า 4 มี.ค. 64 28
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 1 มี.ค. 64 14
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 1 มี.ค. 64 31
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ก.พ. 64 86
ประกาศ อบต.ขุมเงิน ลดภาษีฯ 1 ก.พ. 64 61
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม 6 ม.ค. 64 108
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ธ.ค. 63 119
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน(โคโรนา2019) 28 ธ.ค. 63 93
แต่งตั้งผู้ผ่านอบรม 2 พ.ย. 63 86
การควบคุมภายใน 19 ต.ค. 63 79
แบบ ปค4 19 ต.ค. 63 77
แบบ ปค5 19 ต.ค. 63 67
แบบ ปค1 19 ต.ค. 63 74
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบเดือนตุลาคม 19 ต.ค. 63 75
คำสั่งติดตามประเมินผล 19 ต.ค. 63 73
คำสั่งสำนักงาน 19 ต.ค. 63 73
คำสั่งแบ่งงานกองคลัง 19 ต.ค. 63 65
คำสั่งแบ่งงานกองช่าง 19 ต.ค. 63 52
คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา 19 ต.ค. 63 57
คำสั่งแบ่งงานกองการสาธารณสุข 19 ต.ค. 63 52
คำสั่งแบ่งงานกองการส่งเสริมการเกษตร 19 ต.ค. 63 83
คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายกองสวัสดิการ 19 ต.ค. 63 68
สมรรถนะใช้ประกอบการพัฒนา 19 ต.ค. 63 51
สมรรถนะสายงาน 19 ต.ค. 63 54
Competency 14 ต.ค. 63 54