ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และส.อบต. 20 พ.ค. 64 63
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าแมลงวัน 14 พ.ค. 64 57
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 5 พ.ค. 64 112
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ สลับวันเวลาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5 พ.ค. 64 110
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 22 เม.ย. 64 98
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสด 22 เม.ย. 64 52
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน 4 มี.ค. 64 129
ประกาศการใช้รถยนต์และเครื่องตัดหญ้า 4 มี.ค. 64 44
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 1 มี.ค. 64 52
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 1 มี.ค. 64 68
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ก.พ. 64 110
ประกาศ อบต.ขุมเงิน ลดภาษีฯ 1 ก.พ. 64 76
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม 6 ม.ค. 64 136
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ธ.ค. 63 141
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน(โคโรนา2019) 28 ธ.ค. 63 106
แต่งตั้งผู้ผ่านอบรม 2 พ.ย. 63 106
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 2 พ.ย. 63 18
การควบคุมภายใน 19 ต.ค. 63 94
แบบ ปค4 19 ต.ค. 63 92
แบบ ปค5 19 ต.ค. 63 82
แบบ ปค1 19 ต.ค. 63 94
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบเดือนตุลาคม 19 ต.ค. 63 94
คำสั่งติดตามประเมินผล 19 ต.ค. 63 92
คำสั่งสำนักงาน 19 ต.ค. 63 89
คำสั่งแบ่งงานกองคลัง 19 ต.ค. 63 87
คำสั่งแบ่งงานกองช่าง 19 ต.ค. 63 58
คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา 19 ต.ค. 63 88
คำสั่งแบ่งงานกองการสาธารณสุข 19 ต.ค. 63 64
คำสั่งแบ่งงานกองการส่งเสริมการเกษตร 19 ต.ค. 63 121
คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายกองสวัสดิการ 19 ต.ค. 63 118