อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยมีนายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 10)

รณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงินร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน ผู้นำชุมชน อสม ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม ... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 17)

ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านสะแนน ม. 8

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงินร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน ผู้นำชุมชน อสม ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านสะแนน ม. 8... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 4)

อบต.ขุมเงิน จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพอาชีพตำบลขุมเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพอาชีพตำบลขุมเงิน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเหลื่อม หมูที่ 3 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 3)

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลขุมเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ่าระวังป้องกันโรคโควิด - 19 ตำบลขุมเงิน ตามโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน... วันที่ 28 เม.ย. 64 (ดูู 30)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 ณ วัดบึงขุมเงิน และ รพ.สต.ขุมเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ วัดบึงขุมเงิน และ รพ.สต.ขุมเงิน... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 30)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ. 2561/2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เพื่อพิจารณาร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 Iณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของประชาชนและสามารถ..... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 19)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อเตรียมพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อเตรียมความความพร้อมภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการฯ เริ่มตั้้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ บ้านคุยตับ..... วันที่ 25 ม.ค. 64 (ดูู 17)

การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมปอง อยู่คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน พร้อมด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเง..... วันที่ 5 ม.ค. 64 (ดูู 11)

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2564

ในวันที่ 5 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ศึกษาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  https://www.nacc...... วันที่ 5 ม.ค. 64 (ดูู 7)

มอบกระเช้าปีใหม่ท่านนายก

มอบกระเช้าปีใหม่2564... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 82)

กิจการสภา อบต.ขุมเงิน

การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกิจการสภาของ อบต.ขุมเงิน... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 137)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลขุมเงิน บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)... วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ดูู 146)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 63

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลขุมเงิน... วันที่ 31 มี.ค. 63 (ดูู 163)

อบต.ขุมเงิน พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อ 28 ม.ค.63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงิน นำโดย นายสมปอง  อยู่คง  นายก อบต.ขุมเงิน  ร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่วัดบึงขุมเงิน และวัดบ้านเหลื่..... วันที่ 28 มี.ค. 63 (ดูู 153)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อ 13 ธันวาคม 2562  อบต.ขุมเงิน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน  โดยมี นายสมปอง  อยู่คง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในพิธี  ... วันที่ 9 ม.ค. 63 (ดูู 132)

มอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน โดยนายสมปอง อยู่คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน รุ่นที่ 1 ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน... วันที่ 30 ต.ค. 62 (ดูู 380)

รับการประเมิน LPA ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนสตำบลขุมเงิน รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน... วันที่ 11 ก.ค. 62 (ดูู 437)

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2562 อบต.ขุมเงิน จัดโครงการเดินรรรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายสมปอง อยู่คง  นายก อบต.ขุมเงินเป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. และประชาชนในเ..... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 201)

โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศสนา พระมหากษัตริย์ โดยดำเนินกิจกรรมขึ้นทุกๆ วันจันทร์... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 423)