อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยมีนายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 64)

รณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงินร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน ผู้นำชุมชน อสม ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม ... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 90)

ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านสะแนน ม. 8

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงินร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน ผู้นำชุมชน อสม ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านสะแนน ม. 8... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 24)

อบต.ขุมเงิน จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพอาชีพตำบลขุมเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพอาชีพตำบลขุมเงิน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเหลื่อม หมูที่ 3 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 27)

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลขุมเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ่าระวังป้องกันโรคโควิด - 19 ตำบลขุมเงิน ตามโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน... วันที่ 28 เม.ย. 64 (ดูู 43)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 ณ วัดบึงขุมเงิน และ รพ.สต.ขุมเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ วัดบึงขุมเงิน และ รพ.สต.ขุมเงิน... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 49)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ. 2561/2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เพื่อพิจารณาร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 Iณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของประชาชนและสามารถ..... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 39)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อเตรียมพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อเตรียมความความพร้อมภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการฯ เริ่มตั้้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ บ้านคุยตับ..... วันที่ 25 ม.ค. 64 (ดูู 29)

การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมปอง อยู่คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน พร้อมด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเง..... วันที่ 5 ม.ค. 64 (ดูู 25)

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2564

ในวันที่ 5 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ศึกษาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  https://www.nacc...... วันที่ 5 ม.ค. 64 (ดูู 22)

มอบกระเช้าปีใหม่ท่านนายก

มอบกระเช้าปีใหม่2564... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 97)

พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก... วันที่ 30 ต.ค. 63 (ดูู 14)

กิจการสภา อบต.ขุมเงิน

การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกิจการสภาของ อบต.ขุมเงิน... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 185)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 63

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลขุมเงิน... วันที่ 31 มี.ค. 63 (ดูู 184)

อบต.ขุมเงิน พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อ 28 ม.ค.63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงิน นำโดย นายสมปอง  อยู่คง  นายก อบต.ขุมเงิน  ร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่วัดบึงขุมเงิน และวัดบ้านเหลื่..... วันที่ 28 มี.ค. 63 (ดูู 173)

ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลขุมเงิน

ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลขุมเงิน... วันที่ 9 มี.ค. 63 (ดูู 12)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลขุมเงิน บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)... วันที่ 3 ก.พ. 63 (ดูู 190)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อ 13 ธันวาคม 2562  อบต.ขุมเงิน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน  โดยมี นายสมปอง  อยู่คง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในพิธี  ... วันที่ 9 ม.ค. 63 (ดูู 150)

มอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน โดยนายสมปอง อยู่คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน รุ่นที่ 1 ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน... วันที่ 30 ต.ค. 62 (ดูู 414)

รับการประเมิน LPA ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนสตำบลขุมเงิน รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน... วันที่ 11 ก.ค. 62 (ดูู 451)