กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


นายพีรวิชญ์ ดิษย์เทวาทรณ์
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ ผอ.กอง


น.ส.วรุณกร บัวผัน
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นายสยัน มาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประมวล บุญเต็ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุดใจ บุญปก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนิกร แสนสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ