กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสุขสมใจ แสนสุด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09 8663 4042


นางสาววรุณกร บัวผัน
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เบอร์โทร : 08 8075 2752


นายสยัน มาศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 5325 6546


นายวทัญญู อยู่คง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 08 7157 4726


นายกฤษฎา โสมะตะนัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 1673 3471


นายบวร เวชกามา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 08 0196 2217


นางสาวจันทราทิพย์ ศรีทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 1774 4692