สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสมพงษ์ บุญพรม
ประธานสภาฯ


นายวิรชัย แล้ล้อม
รองประธานสภา


นายอาทร รากจันทร์
เลขานุการสภา


นายสวัสดิ์ ราศรีบุตร
ส.อบต.หมู่ 1


นายคำภู พงษ์พีระ
ส.อบต.หมู่ 1


นายบุญส่ง ราชโยธา
ส.อบต.หมู่ 2


นางพิกุล บัวผัน
ส.อบต.หมู่ 2


นายแสง พิมพ์ดี
ส.อบต.หมู่ 3


นายประมวล ภูตั้น
ส.อบต.หมู่ 4


นายคมสรรค์ เพลินสมบัติ
ส.อบต.หมู่ 4


นายนิรันด์ โคตะ
ส.อบต.หมู่ 5


นางชฎาพร พินิจ
ส.อบต.หมู่ 5


นายพรชัย สดศรี
ส.อบต.หมู่ 7


นายคำตัน วงษ์ห่วง
ส.อบต.หมู่ 8


นายแสนคม นักร้อง
ส.อบต.หมู่ 8