สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


วันทนา โคตรชุม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชฎารัตน์ พัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางเพ็ญพรรณ ชาลีวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล


จ.ส.ท.ธนวัฒน์ เลิศศิริวนิชกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ปิ่นไทย แสนสุข
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายประจักษ์ มุ่งผล
นักการภารโรง (ทักษะ)


นายวิทยา สุทธิประภา
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายวิทวัฒน์ เสงี่ยมประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายปราง แก้วลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ