พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
วันที่ : 8 พฤษภาคม 62   View : 426