การบริการพื้นฐาน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
 
1. การคมนาคม
           มีเส้นทางหลวงหมายเลข   23  ผ่านจากจังหวัดยโสธร  ถึง อุบลราชธานี  องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   12  ก.ม. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง  สภาพชำรุด  มีถนน คสล.  ภายในหมู่บ้านเกือบเต็มทั่วหมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,6,7  นอกเหนือจากนั้น  บางส่วนยังเป็นถนนลูกรังสภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

2. การโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสาร
 *    มีที่ทำการไปรษณีย์                          จำนวน           -            แห่ง
 *    มีสถานีโทรคมนาคมอื่น                     จำนวน           -            แห่ง
 *    มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์  จำนวน           60          คู่สาย

3. การไฟฟ้า
 *   ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
 *   ลำน้ำ , ลำห้วย                               จำนวน           6         สาย
 *   บึง  ,หนองน้ำ และอื่น ๆ                     จำนวน            15       แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
*    ฝาย                                           จำนวน           2          แห่ง
*    บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน         132          แห่ง
*    บ่อโยก                                        จำนวน            78        แห่ง
*    สระน้ำสาธารณะ                                      จำนวน           20        แห่ง

 6. การประปา
*    ระบบประปาภายในหมู่บ้าน                 จำนวน             8         แห่ง
 
วันที่ : 27 ธันวาคม 61   View : 542