วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

“องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นเมืองน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง การคมนาคมสะดวก สังคมเข้มแข็ง และเป็นแหล่งทำการเกษตรอินทรีย์”
 
วันที่ : 27 ธันวาคม 61   View : 488