ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์   21 มิ.ย. 62 229
ประกาศจัดตั้งศูนย์   21 มิ.ย. 62 94
ประกาศโครงสร้างหน่วยงาน   21 มิ.ย. 62 84
ระเบียบ อบต.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร   21 มิ.ย. 62 83
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   21 มิ.ย. 62 83