ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 6

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์   21 มิ.ย. 62 163
ประกาศจัดตั้งศูนย์   21 มิ.ย. 62 50
ประกาศโครงสร้างหน่วยงาน   21 มิ.ย. 62 38
ระเบียบ อบต.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร   21 มิ.ย. 62 42
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   21 มิ.ย. 62 38