รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 64 (6 เดือนแรก)   23 เม.ย. 64 26
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 (6 เดือน)   5 เม.ย. 64 27
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)   2 เม.ย. 64 13
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563   5 ก.พ. 64 13
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563   5 ม.ค. 64 11
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 10
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 15
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 10
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 11
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 10
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 9
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 10
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 11
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 8
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 9
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 8
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   5 ม.ค. 64 9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563   1 ธ.ค. 63 17
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563   16 พ.ย. 63 14
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562   5 มิ.ย. 63 67
รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 63(6เดือนแรก)   7 พ.ค. 63 96
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 (6เดือนแรก)   5 พ.ค. 63 86
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   5 พ.ค. 63 81
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 99
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุรายเดือน ปี 63   30 เม.ย. 63 97
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 89
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 63 (6 เดือนแรก)   30 เม.ย. 63 91
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562   30 เม.ย. 63 81
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 เม.ย. 63 90
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจจริต ปี 63(6เดือนแรก)   30 เม.ย. 63 92