รายงานผลการดำเนินงาน


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการดำเนินงาน วันที่ โหลด
รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 64 (6 เดือนแรก)   23 เม.ย. 64 12
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 (6 เดือน)   5 เม.ย. 64 8
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)   2 เม.ย. 64 8
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563   5 ก.พ. 64 6
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563   5 ม.ค. 64 9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563   1 ธ.ค. 63 9
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563   16 พ.ย. 63 8
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562   5 มิ.ย. 63 60
รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 63(6เดือนแรก)   7 พ.ค. 63 89
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 (6เดือนแรก)   5 พ.ค. 63 79
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   5 พ.ค. 63 77
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 89
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุรายเดือน ปี 63   30 เม.ย. 63 91
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 81
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 63 (6 เดือนแรก)   30 เม.ย. 63 83
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562   30 เม.ย. 63 74
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 เม.ย. 63 83
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจจริต ปี 63(6เดือนแรก)   30 เม.ย. 63 85
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 80
ผลสำรวจความพึงพอใจ อบต.ขุมเงิน ปี 2562   13 เม.ย. 63 84
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการประเมิน ITA   25 มี.ค. 63 97
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 (รอบ 6 เดือนแรก)   25 มี.ค. 63 87
สรุปผลการดำเนินการงานร้องทุกข์   24 มิ.ย. 62 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1   21 มิ.ย. 62 120
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 111
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 114
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 62 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 110