รายงานผลการดำเนินงาน


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการพัฒนาและบริหารงานบุคคล ประจำปี 62   27 มี.ค. 63 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการประเมิน ITA   25 มี.ค. 63 9
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 (รอบ 6 เดือนแรก)   25 มี.ค. 63 9
รายงานการควบคุมภายใน ปี 61   25 มิ.ย. 62 36
สรุปผลการดำเนินการงานร้องทุกข์   24 มิ.ย. 62 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1   21 มิ.ย. 62 42
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 37
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 44
รายงานผลการ ปบ.ตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 61   20 มิ.ย. 62 48
รายงานข้อมูลด้านการเงิน ปี 61 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 43
รายงานข้อมูลด้านการเงิน ปี 61 (รอบ 6 เดือนหลัง)   20 มิ.ย. 62 49
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561   20 มิ.ย. 62 48
รายงานข้อมูลด้านการเงิน ปี 62 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 42
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 61   20 มิ.ย. 62 43
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 62 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 38
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1 ปี 61   20 มิ.ย. 62 43
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 2 ปี 61   20 มิ.ย. 62 41
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561   20 มิ.ย. 62 48