รายงานผลการดำเนินงาน


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการดำเนินงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562   5 มิ.ย. 63 42
รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 63(6เดือนแรก)   7 พ.ค. 63 64
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 (6เดือนแรก)   5 พ.ค. 63 61
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   5 พ.ค. 63 54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุรายเดือน ปี 63   30 เม.ย. 63 68
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 60
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 63 (6 เดือนแรก)   30 เม.ย. 63 64
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562   30 เม.ย. 63 53
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 เม.ย. 63 63
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจจริต ปี 63(6เดือนแรก)   30 เม.ย. 63 63
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   30 เม.ย. 63 60
ผลสำรวจความพึงพอใจ อบต.ขุมเงิน ปี 2562   13 เม.ย. 63 63
รายงานผลการพัฒนาและบริหารงานบุคคล ประจำปี 62   27 มี.ค. 63 64
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการประเมิน ITA   25 มี.ค. 63 74
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 (รอบ 6 เดือนแรก)   25 มี.ค. 63 70
สรุปผลการดำเนินการงานร้องทุกข์   24 มิ.ย. 62 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1   21 มิ.ย. 62 103
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 94
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 96
รายงานผลการ ปบ.ตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 61   20 มิ.ย. 62 105
รายงานข้อมูลด้านการเงิน ปี 61 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 100
รายงานข้อมูลด้านการเงิน ปี 62 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 107
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 62 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 96