ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 52
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 50
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 46
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 51
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 50
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 49
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 51
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 50
นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 47
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 47
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 43
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 64 36
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 64 35
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 64 37
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 35
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 34