ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 7
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 8
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 7
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 9
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 64 8
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 7
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 8
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 8
นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 7
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 7
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 7
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 64 6
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 64 6
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 64 6
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 6
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 64 6