การป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

การป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
การบริหารความเสี่ยง อบต.ขุมเงิน   4 มิ.ย. 63 36
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   4 มิ.ย. 63 33
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ   4 มิ.ย. 63 28
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 มิ.ย. 63 29
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 มิ.ย. 63 32
ประกาศมาตรการการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ   4 มิ.ย. 63 29
ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการจัดการความเสี่ยง   4 มิ.ย. 63 33
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน   4 มิ.ย. 63 30
ประกาศเจตจำนงสุจริต   4 มิ.ย. 63 33
ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   4 มิ.ย. 63 32