แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 12

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564   11 พ.ค. 64 23
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   11 พ.ค. 64 33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   11 พ.ค. 64 24
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563   11 พ.ค. 64 21
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 (6 เดือน)   5 เม.ย. 64 29
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.ขุมเงิน   5 ม.ค. 64 17
ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   5 ม.ค. 64 15
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563   5 ม.ค. 64 21
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2564   5 ม.ค. 64 16
การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   4 ม.ค. 64 15
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปี 2564   2 ธ.ค. 63 16
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   2 พ.ย. 63 17
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ   2 พ.ย. 63 15
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   2 พ.ย. 63 17
ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการจัดการความเสี่ยง   2 พ.ย. 63 18
ประกาศเจตจำนงสุจริต   2 พ.ย. 63 79
ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 63 80
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 พ.ย. 63 16
ประกาศมาตรการการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ   2 พ.ย. 63 15
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน   2 พ.ย. 63 18
การบริหารความเสี่ยง อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 63 19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564   2 พ.ย. 63 11
รายงานการวิเคราะห์และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 63 10
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2563   6 ม.ค. 63 10