การป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

การป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
การบริหารความเสี่ยง อบต.ขุมเงิน   4 มิ.ย. 63 25
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   4 มิ.ย. 63 24
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ   4 มิ.ย. 63 20
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 มิ.ย. 63 18
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 มิ.ย. 63 21
ประกาศมาตรการการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ   4 มิ.ย. 63 18
ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการจัดการความเสี่ยง   4 มิ.ย. 63 21
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน   4 มิ.ย. 63 19
ประกาศเจตจำนงสุจริต   4 มิ.ย. 63 22
ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   4 มิ.ย. 63 21