การป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

การป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
การบริหารความเสี่ยง อบต.ขุมเงิน   4 มิ.ย. 63 17
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   4 มิ.ย. 63 13
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ   4 มิ.ย. 63 11
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 มิ.ย. 63 10
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 มิ.ย. 63 11
ประกาศมาตรการการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ   4 มิ.ย. 63 9
ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการจัดการความเสี่ยง   4 มิ.ย. 63 12
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน   4 มิ.ย. 63 10
ประกาศเจตจำนงสุจริต   4 มิ.ย. 63 13
ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   4 มิ.ย. 63 11