เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 5

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562   13 ก.ค. 63 35
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (6 เดือนแรก)   5 พ.ค. 63 56
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563   30 เม.ย. 63 59
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ขุมเงิน ปี 63   25 มี.ค. 63 62
ประกาศมาตรการในการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 63   25 มี.ค. 63 67
มาตรการการมีส่วนร่วม อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 72
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 115
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 104
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 109
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี   20 มิ.ย. 62 95
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม   20 มิ.ย. 62 191
สถิติการให้บริการประชาชน 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 100
คูมือแนวทางการ ปบ.งาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 126
ประกาศ-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 111
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 98
แผนแม่บทสารสนเทศ IT Master Planขุุมเงิน 2561-62   7 พ.ค. 62 100
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 117
ประกาศเจตจำนงสุจริต   5 ต.ค. 60 99