เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 16

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ผลการประเมิน LPA ปี 2561   26 มิ.ย. 62 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1   21 มิ.ย. 62 6
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 5
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 5
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี   20 มิ.ย. 62 5
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม   20 มิ.ย. 62 5
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2561   20 มิ.ย. 62 2
สถิติการให้บริการประชาชน 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 2
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561   20 มิ.ย. 62 1
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 12
คูมือแนวทางการ ปบ.งาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 12
ประกาศ-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 18
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 10
แผนแม่บทสารสนเทศ IT Master Planขุุมเงิน 2561-62   7 พ.ค. 62 9
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 17
ประกาศเจตจำนงสุจริต   5 ต.ค. 60 5