เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 4

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562   13 ก.ค. 63 20
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (6 เดือนแรก)   5 พ.ค. 63 37
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563   30 เม.ย. 63 45
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ขุมเงิน ปี 63   25 มี.ค. 63 47
ประกาศมาตรการในการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 63   25 มี.ค. 63 48
มาตรการการมีส่วนร่วม อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 48
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 67
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 90
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 88
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี   20 มิ.ย. 62 77
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม   20 มิ.ย. 62 156
สถิติการให้บริการประชาชน 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 84
คูมือแนวทางการ ปบ.งาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 106
ประกาศ-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 96
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 83
แผนแม่บทสารสนเทศ IT Master Planขุุมเงิน 2561-62   7 พ.ค. 62 83
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 102
ประกาศเจตจำนงสุจริต   5 ต.ค. 60 86