เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 4

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ขุมเงิน ปี 64   5 พ.ย. 63 14
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   2 พ.ย. 63 7
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (6 เดือนแรก)   5 พ.ค. 63 80
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563   30 เม.ย. 63 86
ประกาศมาตรการในการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 63   25 มี.ค. 63 87
มาตรการการมีส่วนร่วม อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 91
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 156
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 127
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 133
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี   20 มิ.ย. 62 117
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม   20 มิ.ย. 62 240
สถิติการให้บริการประชาชน 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 120
คูมือแนวทางการ ปบ.งาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 166
ประกาศ-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 135
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 127
แผนแม่บทสารสนเทศ IT Master Planขุุมเงิน 2561-62   7 พ.ค. 62 122
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 135
ประกาศเจตจำนงสุจริต   5 ต.ค. 60 118