เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 4

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ขุมเงิน ปี 63   25 มี.ค. 63 3
ประกาศมาตรการในการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 63   25 มี.ค. 63 3
มาตรการการมีส่วนร่วม อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 8
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ขุมเงิน   18 ก.พ. 63 6
ผลการประเมิน LPA ปี 2561   26 มิ.ย. 62 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1   21 มิ.ย. 62 40
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2562   21 มิ.ย. 62 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(จัดจ้างจัดซื้อประจำเดือน)   21 มิ.ย. 62 45
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง   21 มิ.ย. 62 42
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี   20 มิ.ย. 62 38
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม   20 มิ.ย. 62 40
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2561   20 มิ.ย. 62 33
สถิติการให้บริการประชาชน 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)   20 มิ.ย. 62 45
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561   20 มิ.ย. 62 37
คูมือแนวทางการ ปบ.งาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 49
ประกาศ-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 52
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 43
แผนแม่บทสารสนเทศ IT Master Planขุุมเงิน 2561-62   7 พ.ค. 62 43
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ขุมเงิน   7 พ.ค. 62 58
ประกาศเจตจำนงสุจริต   5 ต.ค. 60 42