การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   5 ม.ค. 64 7
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   5 ม.ค. 64 7
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน ปี 2564   5 ม.ค. 64 20
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ปี 2564   5 ม.ค. 64 14
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   5 ม.ค. 64 7
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   5 ม.ค. 64 6
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 ม.ค. 64 2
ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   5 ม.ค. 64 3
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)   5 ม.ค. 64 3
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่   5 ม.ค. 64 3
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   5 ม.ค. 64 5
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลมีคำสั่งพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย   5 ม.ค. 64 3
นโยบายกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2564   5 พ.ย. 63 13
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ขุมเงิน 64   5 พ.ย. 63 13
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   2 พ.ย. 63 8
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564/2566)   2 พ.ย. 63 10
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564/2566) .rar   2 พ.ย. 63 7
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563   2 พ.ย. 63 10