องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

 

ระบบข้อมูลรายบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

E-mail Address:

รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่านกรุณา  คลิ๊กที่นี่  หรือ(Root)   2009616_4962.gif สมัครสมาชิก

ค้นหาข้อมูล

 

 

หน่วยงานในจังหวัด

 

 

คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสาร

วันที่


 1.การรับชำระภาษีป้าย

 2.การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล

 4.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล

 5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 6.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

ื 7.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 8.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ

 9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 10.การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 15.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 17.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

 18.การแจ้งขุดดิน

 19.การแจ้งถมดิน

 20.แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

 21.หนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์


 

 

16 ธ.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  2
Visits:  32,379
Today:  52
PageView/Month:  1,468