องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรนับถอยหลังเลือกตั้งอบต.


เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล